Mmedica

mMedica to…

mMedica to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby zarówno tych, dla których głównym zadaniem, jakie ma realizować program, są rozliczenia z NFZ, jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają przyspieszenie i wspomaganie obsługi pacjenta oraz tworzenie dokumentacji medycznej.

mMedica to program stworzony przez specjalistów w swojej branży. Funkcje obsługi rozliczeń z NFZ projektowali i tworzyli specjaliści od rozliczeń i statystycy. Projektowanie części związanej z obsługą medyczną powierzyliśmy lekarzom. Pracownicy służby zdrowia uczestniczyli również w projektowaniu i weryfikacji interfejsu. Natomiast współpracą z bazą danych i techniczną stroną projektu zajęli się informatycy.

Podstawowe cechy

 • mMedica zapewnia pełne rozliczanie z NFZ w nowym formacie
 • mMedica to bogaty pakiet narzędzi wspomagających i przyśpieszających obsługę pacjenta
 • mMedica obsługuje pełną komunikację z NFZ – automatyczne przesyłanie i odbieranie danych, import słowników udostępnianych przez NFZ, obsługa korekt zarówno za rok bieżący, jak i poprzedni.
 • mMedica pozwala na rozbudowę programu przy zachowaniu zarówno zgromadzonych danych, jak i pieniędzy wydanych na zakup poprzednich wersji – rozbudowa w formie rozszerzeń, a nie zakupu nowych programów
 • mMedica gwarantuje płynne przejście z Pakietu Świadczeniodawcy – przeniesienie danych, zarówno z roku bieżącego jak i poprzedniego.
 • mMedica nie narzuca zmiany sposobu pracy przy jednoczesnym otwarciu nowych możliwości
 • mMedica dostosowuje się do potrzeb – możliwość wyboru odpowiedniej wersji aplikacji
 • mMedica zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych – tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość odtwarzania bazy na podstawie danych zgromadzonych w NFZ
 • mMedica pozwala zachować ciągłość rozliczeń – kontrola limitów, poprawne sprawozdania zbiorcze z uwzględnieniem wszystkich pozycji od początku obowiązywania umowy
 • mMedica obsługuje funkcje związane z systemem RUM (centralny słownik personelu, karty elektroniczne, kupony)
 • mMedica zabezpiecza przed przesłaniem raportu za ten sam okres z Pakietu Świadczeniodawcy i mMedici
 • mMedica korzysta z wydajnej i bezpłatnej bazy danych pozwalającej na pracę w dużych instalacjach sieciowych – nawet najprostsza wersja programu może pracować w sieci obsługującej wiele stanowisk.

Funkcje wersji programu mMedica

                                                              Wersja mMedica
Funkcja                                                                                 PS PS+STDSTD+KOMKOM+
Kartoteka
Gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
Ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych
Pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ
Wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail
Scalanie pacjentów
Zbiorcza archiwizacja pacjentów
Dostęp do danych medycznych pacjenta  
Zbiorcza zamiana kodów terytorialnych
Ewidencja dokumentów uprawniających i zgód pacjentów
Dopisywanie pacjentów do grup tematycznych, marketingowych
Deklaracje
Wprowadzanie i przegląd deklaracjiNie dotyczy
Zbiorcze kopiowanie deklaracji
Zbiorcze wycofanie deklaracji
Zmiana daty wycofanych deklaracji
Zmiana roku szkolnego dla medycyny szkolnej
Wydruk deklaracji wyboru świadczeniodawcy
Import deklaracji medycyny szkolnej z pliku XLS
Migracja deklaracji i pacjentów między instalacjami mMedica  
Kolejki oczekujących
Prowadzenie kolejek oczekującychNie dotyczy
Przenoszenie pacjentów między kolejkami
Wydruk zbiorczej listy oczekujących
Tworzenie statystyk kolejek oczekujących
Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu
Automatyczne wykreślanie pacjentów z kolejki
Komunikacja z AP-KOLCE
Przeprowadzanie oceny list oczekujących
Rezerwacje
Podgląd harmonogramów pracy
Wyszukiwanie rezerwacji
Wydruk raportów zaplanowanych wizyt
Dostęp do rejestru skierowańNie dotyczy    
Możliwość powiązania terminu z kolejką oczekujących
Podpowiadanie pierwszorazowości i kwalifikacji pacjenta do programu profilaktyki ChUK
Prowadzenie list rezerwowych pacjentów oczekujących na zapisanie na wizytę
Rozliczenia
Import umówNie dotyczy
Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach
Eksport do NFZ danych sprawozdawczych
Import potwierdzeń do wyeksportowanych danych
Tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ
Tworzenie faktur elektronicznych (eFaktura) i ich autoryzacja podpisem elektronicznym
Zbiorcze przeliczanie pozycji rozliczeniowych
Przekodowanie procedur ICD-9  
Zbiorcze przypisanie świadczeń do umowy-ugody
Generowanie raportu z wykonanych świadczeń
Mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty
Ewidencja i rozliczanie hospitalizacji  
Zbiorcze dodawanie wizyt  
Zbiorcze dodawanie pozycji rozliczeniowych  
Schematy wizyt dla danych medycznych   
Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ✓ ✓✓  ✓ ✓ ✓
Recepty
Wystawianie i wydruk pustych recept 
Wystawianie i wydruk recept z lekami  
Rejestr wydrukowanych recept Rpw 
Rejestr wizyt receptowych  Nie dotyczy
Zarządzanie pulami numerów recept 
Dostęp do słownika leków Pharmindex  
Historia przepisanych leków i wystawionych recept  
Gabinet
Ewidencja istotnych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, wykonanych badaniach fizykalnych itp.  
Konfiguracja wyświetlania czynników ryzyka na ekranie wizyty    
Prezentacja 3 ostatnich wizyt pacjenta w danym JOS-ie oraz ostatniej wizyty kompleksowej i recepturowej  
Szablony tekstów standardowych  
Ewidencja chorób przewlekłych  
Prezentacja graficzna rozpoznań    
Ewidencja historii pomiarów ciśnienia  
Ewidencja przeprowadzanych zabiegów  
Ewidencja i przegląd: 
– badań laboratoryjnych
– badań diagnostycznych
– stale podawanych leków
– konsultacji
– hospitalizacji
– rehabilitacji
– zrealizowanych szczepień
– czynników ryzyka
  
Podstawowa obsługa szczepień:
– standardowy kalendarz szczepień
– ewidencja wykonanych szczepień
  
Rozszerzona obsługa szczepień:
– planowanie szczepień dodatkowych
– modyfikacja standardowego kalendarza szczepień
    
Ewidencja danych antropometrycznych i przegląd w formie tabeli    
Ewidencja badań fizykalnych i przegląd w formie tabeli  
Słownik procedur ICD-9  
Obsługa karty DiLO    
Obsługa karty ChUK  
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań:
– na badania laboratoryjne
– na badania diagnostyczne
– do specjalisty
– do szpitala
– na zabiegi rehabilitacyjne
  
Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań do:
– sanatorium
– pielęgniarki położnej
    
Tworzenie, ewidencja i wydruk zleceń na:
– transport
– zaopatrzenie rehabilitacyjne
– rehabilitację leczniczą KRUS
– rehabilitację ogólnoustr.
– opiekę długoterminową
– badania cytologiczne
– badania histopatologiczne
    
Tworzenie, ewidencja i wydruk dokumentów:
– zaświadczenie lekarskie
– druk OL-9, N14 i PR-4
– zaśw. dla zespołu ds. OoN
– zaśw. przed szczepieniem
– informacja dla lekarza kierującego
– odmowa pacjenta
    
Ewidencja i wydruk udostępnionych druków medycznych, m.in.:
– Karta zgonu
– Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia
– MZ/N-1A Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego i inne..
   ✓ ✓ ✓
Podstawowa obsługa recept. Wystawianie recept z wykorzystaniem słowników:
– leków własnych
– Pharmindex
– Bazyl
– leków przepisywanych przez lekarza (leki preferowane)
– zapamiętywanie dawkowania i sposobu podawania leku
   ✓
Rozszerzona obsługa recept:
– mechanizm automatycznego wykrywania uprawnień do refundacji recepty „P” dla leków wybranych ze słownika Pharmindex
– obliczanie liczby dni stosowania przepisanego leku
– możliwość edycji leków dodanych na receptę
    
Słownik leków stale podawanych  
Historia wystawionych recept i przepisanych leków  
Nadruk zwolnień na druku L4, dla pacjenta i opiekuna  
Dostęp do Terminarza i możliwość zaplanowania kolejnej wizyty  
Integracja z modułem Stomatologicznym i Komercyjnym  
Podstawowy przegląd historii wizyt – możliwość określenia:
– zakresu dat realizacji
– lekarza realizującego
– komórki organizacyjnej
  
Rozszerzony przegląd historii wizyt – możliwość wyboru zakresu wyświetlanych informacji    
Schematy wizyt dla danych medycznych    
Dopisanie wyniku zleconych badań do wizyty (automatyczne)    
Wydruk zaleceń i podsumowania wizyty  
Rozszerzona konfiguracja ekranów wizyty, danych medycznych, skierowań, recept:
– zmiana kolejności wyświetlania przycisków
– możliwość wyłączenia nieużywanych przycisków
    
Informacja o kwalifikacji do profilaktyki zdrowotnej: ChUK, cytologia, mammografia  
Graficzny wykres historii przepisanych leków stale podawanych    
Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (eZLA)  
Raporty
Raport wystawionych skierowań  
Ilość wizyt z określonym rozpoznaniem
Ilość rozpoznań pierwszorazowych
Liczba świadczeń według realizującego
Raport przepisanych leków  
Raport dotyczący wyników badań  
Generator raportów – narzędzie do definiowania raportów, umożliwia zapis wyniku w formacie XLS, CSV, HTML
Konfiguracja i zarządzanie systemem
Zarządzanie personelem medycznym
Zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
Tworzenie struktury organizacyjnej
Obsługa rejestru danych osobowych
Składowanie i odtwarzanie danych
Prowadzenie i wydruk ksiąg:
– księga przyjęć
– księga ratownictwa medycznego
Prowadzenie i wydruk ksiąg:
– księga główna przyjęć i wypisów
– księga NiŚOLiP
– księga zabiegów
  
Walidacje definiowane   
Poczta wewnętrzna dla użytkowników programu   
Możliwość wyboru zasobnika drukarki i wydruku dwustronnego✓ ✓ ✓ 
Możliwość osobnej konfiguracji wydruku kuponów do ewidencji i do skierowań (woj. śląskie)   
Dostęp do formularzy systemowych   
Tworzenie szablonów wydruku na podstawie szablonów systemowych   
Elektroniczny podpis kwalifikowany (wykorzystywany do logowania, podpisywania eFaktury oraz udostępnianej dokumentacji)
Obsługa wielu zakładów leczniczych (wielozakładowość)   
Zarządzanie szablonami tekstów standardowych   
Rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz błędów przesyłanych do Centrum Serwisowego mMedica
Logowanie historii zmian uprawnień użytkowników
Automatyczne blokowanie aplikacji po zadanym czasie bezczynności
Dodawanie notatek z istotnymi informacjami dotyczącymi pacjenta