Oświadczenia o ubezpieczeniu

W przypadku braku ewuś oświadczenia ułatwiają wystawianie recept i e-recept!!!!!!

W kartotece pacjentów wystarczy wybrać pacjenta i kliknąć przycisk oświadczenie:

Potem należy uzupełnić jak zostało złożone przy czym zaznaczając okienko złożono elektronicznie lub telefonicznie potrzebne są pewne dane które niestety musimy zbierać  wszystko zostało opisane w komunikacie poniżej:

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z  dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, cyt. (…)

 „2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w  tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.”

Proszę pracownika placówki opieki zdrowotnej przyjmującego oświadczenie o adnotację tego faktu.

Adnotacja winna zwierać datę złożenia oświadczenia, imię i  nazwisko składającego, imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej . Dokument powinien być przechowywany w taki sposób jak składane do tej pory na piśmie oświadczenia pacjentów.