Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju 01 – Podstawowa opieka zdrowotna dotyczący reguły o kodzie: 50601037 – Przekazano nieprawidłowy kod świadczenia wg MZ za 2015 rok.

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju 01 – Podstawowa opieka zdrowotna
dotyczący reguły o kodzie:
50601037 – Przekazano nieprawidłowy kod świadczenia wg MZ
za 2015 rok
W związku z rozliczeniem świadczeń zakwestionowanych przez regułę o kodzie 50601037 – Przekazano nieprawidłowy kod świadczenia wg MZ za 2015 rok, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o sprawdzenie w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń rozliczeń zakwestionowanych ostrzeżeniem o kodzie 50601037.
W komunikacie sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (komunikacie SWIAD) w elemencie „świadczenie”, w atrybucie „kod-swiad”, wpisywać należy kod świadczeń wg MZ zgodnie z Tabelą nr 3. Kod świadczenia (kod funkcji ochrony zdrowia powiązany z kodem jednostki statystycznej) załącznika nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801 z późn.zm).
Należy zwrócić uwagę na kolumnę: Nazwa funkcji ochrony zdrowia i korzystać z kodów świadczeń przypisanych do danej grupy.
Kody świadczeń powinny być zgodne z kodami funkcji ochrony zdrowia w zależności od wykazywanego produktu jednostkowego:
1. W przypadku świadczeń udzielonych przez lekarza POZ:
– w miejscu udzielania świadczeń kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako „porada” lub kod świadczenia zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem jako „porada”,
– porada w domu pacjenta kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.4. Świadczenia w domu pacjenta jako „porada”,
– porada patronażowa kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako „porada patronażowa”,
– porada patronażowa w domu pacjenta kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.4. Świadczenia w domu pacjenta jako „porada patronażowa”,
– dla świadczeń lekarza poz w ramach profilaktyki ChUK kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym jako „porada’, „badanie (test) przesiewowe” lub „świadczenie profilaktyczne”,
– w przypadku bilansu zdrowia kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako „bilans zdrowia” lub kod świadczenia zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem jako „bilans zdrowia”.
2. W przypadku transport sanitarny kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 4.3.7.1. Pozostałe – Transport pacjenta jako „przewóz”.
3. W przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.2. Medycyna szkolna jako „wizyta”, „szczepienie”, „badanie (test) przesiewowe” lub „świadczenie profilaktyczne”.
4. W przypadku świadczeń pielęgniarki POZ:
– przy rozliczaniu wizyty patronażowej kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna jako „wizyta patronażowa” lub w przypadku świadczeń udzielonych w warunkach domowych kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.4. Świadczenia w domu pacjenta jako „wizyta patronażowa”,
– w pozostałych przypadkach proponujemy wybrać z kodu funkcji 1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna kod świadczenia jako „wizyta” lub zgodnie z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem jako „wizyta”, natomiast w warunkach domowych kod świadczenia według MZ zgodnie z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.4. Świadczenia w domu pacjenta jako „wizyta”.
5. W przypadku świadczeń położnej:
– dla wizyt patronażowych kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.1.2. Zdrowie matki i dziecka lub 6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem jako „wizyta patronażowa”, natomiast dla świadczeń w warunkach domowych zgodny z kodem funkcji 1.4. Świadczenia w domu pacjenta jako ”wizyta patronażowa”,
– dla wizyt w edukacji przedporodowej kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna jako „wizyta” lub kod
świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.1.1. Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne lub 6.1.2. Zdrowie matki i dziecka jako „wizyta”,
– w pozostałych przypadkach kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna jako „wizyta” lub z kodu funkcji 1.4. Świadczenia w domu pacjenta jako „wizyta”.
6. W przypadku świadczeń położnej w programie profilaktyki raka szyjki macicy kod świadczenia według MZ zgodny z kodem funkcji ochrony zdrowia 6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym jako „wizyta”, „badanie (test) przesiewowe” lub „świadczenie profilaktyczne”.

 

W załączeniu tabela z kodami wg MZ

Tabela MZ w POZ